ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ๑. มีครัวเรือนที่เข้าร่วมขึ้นทะเบียนใช้บริการจัดเก็บขยะ ๖๔๗ ครัวเรือน ๒. ค่าน้ำมันรถขยะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ๕,๐๐๐ บาท ๓. ค่ากำจัดขยะประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓๒.๖๕ ตัน (จำนวนขยะ ๓๒.๖๕ ตัน * ตันละ ๔๕๐ บาท) ๑๔,๖๙๒.๕๐ บาท ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ๓ คน (คนละ ๙,๐๐๐ บาท) ๒๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๖๙๒.๕๐ บาท ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกงหรา ประจำเดือน- สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๖๙๒.๕๐ บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6885 คน