ข่าวประชาสัมพันธ์ ?>
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนประ-โคกพลา หมู่ที่ 1-2
  รายละเอียด :

            นายชัยพิทักษ์ เจริญผล นายกเทศมนตรีตำบลกงหรา ได้มอบหมายให้กองช่าง
 ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนประ-โคกพลา หมู่ที่ 1-2 ตำบลกงหรา
 โดยมีรายละเอียดโครงการผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,270 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างล่ะ 0.25 ม.
 หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนมาตรฐาน  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 6,518,640 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน