ข่าว : ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์
     
เทศบาลตำบลกงหราขอเรียนเชิญผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เนื่องจากเหตุอุทกภัยทำให้เกิดความเสียในบ้านเรือนและที่ดินทำกิน
     
หลักฐานที่ใช้
     
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
     
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มาลงทะเบียน
     
3. ภาพถ่ายที่ได้รับความเสียหาย
     

     
ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลกงหรา 074671175ผู้แจ้งข่าว : นายจักรี อินนุรักษ์ ประกาศเมื่อ :