ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2561 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ต.ค. 2561
152 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 ต.ค. 2561
153 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(3) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ต.ค. 2561
154 รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
85
03 ต.ค. 2561
155 รายงานผลการประเมินตนเองการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกงหราประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.ย. 2561
156 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ก.ย. 2561
157 ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 มิ.ย. 2561
158 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง ด้านงานหัตกรรม ด้านสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 เม.ย. 2561
159 รายงาน รับ-จ่ายเงินสด ประปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ย. 2560
160 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19