ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 ต.ค. 2560
162 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
18 ก.ย. 2560
163 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ส.ค. 2560
164 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 พ.ค. 2560
165 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 พ.ค. 2560
166 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 ก.พ. 2560
167 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ก.พ. 2560
168 แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.พ. 2559
169 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 ก.พ. 2559
170 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19