ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ก.พ. 2560
82 ประกาศเทศบาลตำบลกงหรา เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกงหรา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.พ. 2560
83 แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ก.พ. 2559
84 ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ก.พ. 2559
85 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2558
86 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
62
01 ต.ค. 2558
87 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 มิ.ย. 2558
88 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
16 ก.พ. 2558
89 ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ม.ค. 2558
90 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
45
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11