ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
103
01 ต.ค. 2558
172 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 มิ.ย. 2558
173 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
16 ก.พ. 2558
174 ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 ม.ค. 2558
175 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
90
01 ต.ค. 2557
176 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
15 ก.ค. 2557
177 ประกาศเทศบาลตำบลกงหราการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
22 ม.ค. 2557
178 รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
21 ม.ค. 2556
179 สติถิคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
21 ม.ค. 2556
180 ประกาศการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
21 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19